fbpx

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Picxelit Europe Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie (00-014) przy ul. Moniuszki 1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000758133; NIP 5252770674; REGON 381829588.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu i zakresie niezbędnym do:
  1. wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  2. w celach analitycznych, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej itp.;
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Klient ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej wycofaniem.
 5. Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne i prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klienta lub dane klienta będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 6. Klient upoważnia Administratora do udzielania upoważnień do przetwarzania dotyczących danych osobowych, o których mowa w ust.3, pracownikom oraz współpracującym z Administratorem odbiorcom danych (m.in. biura księgowe, firmy świadczące usługi IT, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne), na czas i dla celów, dla których te dane osobowe zostały Administratorowi powierzone.
 7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1. okres przez jaki są świadczone usługi;
  2. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora;
  3. przepisy prawa, które mogą obligować Administratora do przetwarzania danych przez określony czas;
 8. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż klient zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub Administrator ustali, że się zdezaktualizowały.
 9. Klient ma prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,  usunięcia ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Administratora :ul. S. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.
  Kontakt w sprawie  także drogą e-mail picxelit@picxelit.eu.
 10. Pouczenie: Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.